علی صفائی
1
مهندسی تکنولوژی نرم افزار 1389 - 1383
2
برنامه نویسی ویندوز - وب و بازی دو بعدی و سه بعدی
3